• Sơ đồ trang web ▼
 • chính sách Chất lượng môi trường
   Chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống quản lý môi trường tốt để trở thành một công ty thân thiện với môi trường và toàn bộ nhân viên chúng tôi sẽ tận tụy và trung thực và cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời các bên liên quan
  • Nền kinh tế
  • Chúng tôi luôn hướng tới việc quản lý kinh doanh thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quản lý kinh doanh tổng thể của công ty.
  • Tuân thủ
   quy định
  • Áp dụng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp nghiêm ngặt dựa trên luật môi trường và hiệp ước quốc tế cũng như những hạng mục yêu cầu cơ bản của khách hàng.
  • Cải thiện
   hiệu suất
  • Giảm thiểu các tác động môi trường (lãng phí, năng lượng) thông qua việc xem xét hiệu suất môi trường và các hoạt động cải tiến liên tục.
  • Tính minh
   bạch
  • Đảm bảo tính minh bạch của các hoạt động quản lý môi trường bằng cách cung cấp chính sách và thành tựu môi trường cho các bên liên quan trong và ngoài nước.