• Sơ đồ trang web ▼
 • Báo cáo về tình hình tài chính
 • (đơn vị/ triệu Won)
  Mục Năm2020 Năm2019 Năm2018 Năm2017 Năm2016
  Tài sản hiện tại 12,370 42,170 63,396 98,868 44,489
  Tài sản hiện tại 7,807 35,966 52,080 87,616 33,789
  Hàng tồn kho 4,563 6,204 11,316 11,252 10,700
  Tài sản không phải hiện tại 84,046 75,393 72,821 20,399 19,812
  Tài sản đầu tư 52,525 19,875 14,105 6,466 6,466
  Tài sản hữu hình 11,208 11,862 10,910 11,401 11,300
  Tài sản không phải hiện tại khác 20,313 43,656 47,806 2,532 2,046
  Tổng tài sản 96,416 117,563 136,217 119,267 64,301
  Nợ ngắn hạn 27,225 65,241 55,966 45,676 17,528
  Nợ ngắn hạn 767 1,602 1,468 1,515 1,041
  Tổng nợ 27,992 66,843 57,435 47,191 18,569
  Vốn 14,355 10,037 8,751 8,751 7,250
  Vốn thanh toán khác 70,382 46,025 24,387 23,503 3,506
  Tích lũy thu nhập toàn diện khác 1,280 2,077 - - -
  Thu nhập còn lại -17,593 -7,419 44,693 39,822 34,976
  Tổng số vốn 68,424 50,720 78,782 72,076 45,732
 • Báo cáo thu nhập tóm tắt
 • (đơn vị/ triệu Won)
  Mục Năm2020 Năm2019 Năm2018 Năm2017 Năm2016
  Bán hàng 15,311 47,823 71,233 81,475 81,961
  giá vốn hàng bán 19,906 43,724 60,098 70,587 74,892
  chi phí hành chính 4,414 8,729 9,178 4,607 2,832
  chi phí bán hàng -594 569 278 785 489
  thu nhập hoạt động -8,415 -5,199 1,679 5,496 3,748
  thu nhập khác 2,915 1,182 692 2,523 1,537
  chi phí khác 18,880 28,558 832 503 650
  thu nhập tài chính 21,292 2,345 6,604 1,751 164
  chi phí tài chính 4,954 23,169 2,148 1,157 74
  lợi nhuận trước thuế -8,042 -53,399 5,995 8,110 4,725
  chi phí thuế thu nhập 2,132 -1,287 1,124 1,452 1,002
  thu nhập ròng -10,174 -52,112 4,871 6,658 3,723